Ogłoszenie I Ns. 147/19

Sygn. akt  I Ns. 147/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia  19 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  19 czerwca 2020 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zofii Bolka, Stanisława Bolka z udziałem Zofii Jędrek, Eugeniusza Bolka, Janiny Kolano, Stanisławy Lis, Władysławy Robótki, Zofii Tkacz o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1251/1 położonej w Groblach gmina Jeżowe w drodze zasiedzenia na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc  p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:  Sędzia    Dorota Korman – Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian