Ogłoszenie I Ns. 414/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 414/19 z wniosku Stanisławy Dyjak o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 964, położonej w Nisku, o powierzchni 0,3097 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej  w drodze uwłaszczenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;  SSR Dorota Korman- Włodarska
Rejestr zmian