Ogłoszenie I Ns. 126/20

Dnia  9.07.2020r   Sygn. akt I Ns 126/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Zofii Siudak,  w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Zofii Siudak  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.955 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  SSR Dorota Korman- Włodarska
Rejestr zmian