I Ns. 460/ Ogłoszenie

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 460/19 z wniosku Czesławy Pałki i Tadeusza Pałki o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1697/1, położonej w Zarzeczu, gmina Nisko, o powierzchni 0,0818 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej  
w drodze zasiedzenia.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;


Rejestr zmian