ogłoszenie I Ns 170/19

Sygn. akt. I  Ns 170/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po KatarzynieDrelich, spadkobierców po Walentym Sitarzu o zezwolenie na złożenie do depozytu p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Drelich, spadkobierców Walentego Sitarza, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 103,10 zł (słownie: sto trzy złote) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 147/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w dniu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji Starosty były właścicielami nieruchomości, bądź są następcami prawnymi właścicieli;III. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66,28 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 36/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Walentego Sitarza, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Walentego Sitarza o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;IV. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 270,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 56/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Katarzyny Drelich, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Katarzyny Drelich o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;V. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuPrzewodnicząca Sędzia Monika Zań

 

 

 

Rejestr zmian