ogłoszenie I Ns 43/20

Sygn. akt. I Ns 43/20P O S T A N O W I E N I eDnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawełpo rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowez udziałem spadkobierców po Władysławie Czerepaku
o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 105,34 złna podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Władysława Czerepaka, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;
III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 105,34 zł (słownie: sto pięć złotych trzydzieści cztery grosze) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., numer G.683.199.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1085/2 o pow. 0,0055 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Władysława Czerepaka zmarłego w dniu 29 października 2018 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe

uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian