I Ns 9/20 ogłoszenie

Sygn. akt. I Ns 9/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Niżańskiego z udziałem Anny Beros o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 461,67 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla wierzyciela – Anny Beros, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 461,67 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 18 listopada 2019 r., numer G.683.66.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1202/3 o pow. 0,0043 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III Annie Beros, ostatnio zamieszkałej Nisku przy ul. Sopockiej 89, bądź jej następcom prawnym – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian