ogłoszenie I Ns 523/19

Sygn. akt. I Ns 523/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilnyw składzie:
 Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Krystynie Dec, zmarłej dnia 17 grudnia 2016 roku o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 253,50 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnegop o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Krystyny Dec, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 253,50 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 20 listopada 2019 r., numer G.683.223.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1285/6 o pow. 0,0218 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Krystyny Dec zmarłej w dniu 17 grudnia 2016 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian