ogłoszenie I Ns 16/20

Sygn. akt. I Ns 16/20P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilnyw składzie:
 Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawełpo rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Katarzynie Cisek, zmarłej dn. 6 stycznia 1991 rokuo udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwot 277,36 zł i 1 898,00 złna podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnegop o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Cisek, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 277,36 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 21 listopada 2019 r., numer G.683.242.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działki o nr ewid. 1440/2 o pow. 0,0081 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; oraz kwoty 1 898,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 22 listopada 2019 r., numer G.683.245.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1460/2 o pow. 0,0165 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej JeżoweIV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku„Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Katarzyny Cisek  zmarłej w dniu 6 stycznia 1991 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian