I Nc. 781/19

Sygn. akt I Nc. 781/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 10 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:  Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  10 sierpnia 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Getin Noble Bank SA w Warszawie
przeciwko Andrzejowi Sawickiemu o zapłatę kwoty 7.291,65 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku   o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian