Ogłoszenie I Ns. 468/18

Sygn. akt I Ns. 468/18  P O S T A N O W I E N I E       Dnia 14 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  14 sierpnia 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Asekuracja spółka z o.o. w Sopocie
z udziałem Ewy Kluczko, Adama Butryna, Jacka Butryna, Pawła Butryna o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Butryn  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu  postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian