Ogłoszenie I Ns.126/20

sygn. akt I Ns. 126/20 dnia 2.10.2020r.   Ogłoszenie   Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 18.09.2020r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.955 złotych (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 114/2 położoną w Jeżowem, przejętą na rzecz Gminy Jeżowe,  nakazując wydanie przedmiot depozytu spadkobiercom Zofii Siudak po przedłożeniu dokumentów wykazujących ich następstwo prawne; Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska     
Rejestr zmian