ogłoszenie I Ns130/20

O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 130/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami  ewidencyjnymi:  2588 o pow. 6,1664 ha, 2589 o pow. 12,4652 ha i 2592 o pow. 14,6015 ha położonych w Nowosielcu, gmina Nisko, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, na rzecz Leśnej Wspólnoty Gruntowo-Serwitutowej Wsi Jeżowe - w drodze zasiedzenia.    Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Anna Lipiarz










Rejestr zmian