postanowienie I Ns 42/20

Sygn. akt. I  Ns 42/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR Monika Zań  Protokolant:  asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Marcina Bieleckiego, a także z udziałem Michała Bąka, Jakuba Sabata, Stanisławy Woś, Ewy Turasz o zezwolenie na złożenie do depozytu kwoty 239,09 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Marcina Bieleckiego, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – Michała Bąka, Jakuba Sabata, Stanisławy Woś i Ewy Turasz, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; III.    o ustanowieniu kuratorów ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; IV.    zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 239,09 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., numer G.683.177.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 873/2 o pow. 0,0049 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe; V.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Gazeta Wyborcza” o toczącym się postępowaniu; VI.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt IV właścicielom – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.          Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian