postanowienie I Ns 252/20

Sygn. akt. I  Ns 252/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR  Monika Zań
Protokolant:  asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Nisko z udziałem spadkobierców Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej o wydanie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1084,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III.    zezwolić Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 084,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., numer G.683.297.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 4584/2 o pow. 0,0013 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto; IV.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Gazeta Wyborcza” o toczącym się postępowaniu; V.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.    Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian