postanowienie I Ns 197/20

Sygn. akt. I  Ns 197/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR Monika Zań
 Protokolant: asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem Tomasza Kozaka o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 53,34 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – właścicieli udziału wielkości 35/460 w nieruchomości położonej w gm. Jeżowe, w obrębie ewid. Jeżowe, oznaczonej nr ewid. 1009/2, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III.   zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 53,34 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., numer G.683.190.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1009/2 o pow. 0,0061 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; IV.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu V.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt III właścicielom – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian