Ogłoszenie I Nc. 197/20

Sygn. akt I Nc. 197/20 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 05 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Idea Bank SA w Warszawie
przeciwko Sławomirowi Maciągowi o zapłatę kwoty 15.029,09 złotych na podstawie art. 180 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      o d d a l i ć   wniosek o podjęcie postępowania.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian