Ogłoszenie I Nc. 82/20

Sygn. akt I Nc. 82/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 05 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group  w Warszawie przeciwko Stanisławowi Tymczakowi o zapłatę kwoty 920 złotych  na podstawie art. 180 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a :     o d d a l i ć wniosek o podjęcie  postępowania.   Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian