Ogłoszenie I Nc. 595/19

Sygn. akt I Nc. 595/19 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 05 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
przeciwko Krzysztofowi Kobylarzowi o zapłatę kwoty 3.200,53 złotych na podstawie art. 180 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :    o d d a l i ć  wiosek o podjęcie   postępowania.   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian