Ogłoszenie I Ns. 258/19

Sygn. akt I Ns. 258/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 21 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  21 stycznia 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jana Wdowiaka z udziałem Anieli Szpilki, Franciszka Wdowiaka, Józefa Wdowiaka, Mariana Wdowiaka, Wojciecha Wdowiaka, Marzeny Szabat, Janusza Wdowiaka, Lucyny Witas, Renaty Tereszkiewicz, Jerzego Wdowiaka, Marii Wdowiak o stwierdzenie nabycia spadku po Julii Wdowiak, po Krystynie Wdowiak na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian