Ogłoszenie INs 28/21

Dnia 11 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 28/21 O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w Nisku w sprawie z wniosku Beaty Jur z udziałem Elżbiety Zennerman-Kołodziejczyk o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jerzym Kołodziejczyku postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku postanowił sporządzić spis inwentarza po spadkodawcy Jerzym Kołodziejczyku (PESEL 45011301478) ostatnio stale zamieszkałym pod adresem ul. Tysiąclecia 12, 37-400 Nisko, zmarłym dnia 13 sierpnia 2019 roku. Poucza się, że osoby wskazane w art 637 § 1 kpc (spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Sędzia Paweł Mazurkiewicz

Rejestr zmian