Ogłoszenie I C. 226/20

Sygn. akt I C. 226/20 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 08 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  08 lutego 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie  przeciwko Wojciechowi Jańcowi o zapłatę kwoty 11.963 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :
z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku   o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian