Ogłoszenie I N104/20

Sygn. akt I N. 104/20         Z A R Z Ą D Z E N I E  Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r., na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Haliny Chojnackiej, Kancelaria Notarialna  w Tarnobrzegu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Halinie Wołosz  c.  Bolesława i Heleny  (rep. A 8457/2020) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza;  -zawiadomić   spadkobierców wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 10.09.2020 r., iż Jacek Mikuła, przed notariuszem Haliną Chojnacką, Kancelaria Notarialna w Tarnobrzegu złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Halinie Wołosz c.  Bolesława i Heleny. Pouczenie; Na mocy art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego  w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić. Brak oświadczenia spadkobiercy (a w wypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej oświadczenia przedstawiciela), we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.


Rejestr zmian