Ogłoszenie I C. 248/20

Sygn. akt I C. 248/20 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 08 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w  składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  08 lutego 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Profi Credit Polska SA w Bielsku-Białej
przeciwko Edycie Helowicz o zapłatę kwoty 3.670,11 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian