ogłoszenie

Sygn. akt. I  Co 207/20P O S T A N O W I E N I E Dnia 22 marca 2021 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:    SSR  Monika Zań Protokolant:    asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł       po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie - Lechosława Kochańskiego z udziałem dłużnika Pawła Antonika o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a2 1.ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 562/19, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Antonika w osobie adwokata Szczepana Głuszaka,2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu i Urzędu Miasta i Gminy Nisko,3. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia w budynku sądowym. Przewodnicząca  SSR Monika Zań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian