Ogłoszenie I Ns. 156/20

Dnia  20.04.2021r   Sygn. akt Ns.  156/20  O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Adama Ptaszka w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Janiny Rogali z udziałem Stanisławy Kłonowskiej, Mirosława Ptaszka, Grażyny Jakóbik, Zbigniewa Ptaszka, Elżbiety Staneckiej, Adama Ptaszka, Piotra Ptaszka, Teresy Ptaszek o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Ptaszek Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : D. Korman-Włodarska.

Rejestr zmian