Ogłoszenie I Ns. 196/20

sygn. akt I Ns. 196/20  dnia 14.04.2021r .  Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 8.03.2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego 3.186 złotych (trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 462/2,położona w Jeżowem przejętą na rzecz Gminy Jeżowe; i nakazując  wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Michała Doleckiego po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało ich następstwo prawne (postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia).            
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia     pod rygorem wszczęcia  z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji    niepodjętego depozytu  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska     

Rejestr zmian