Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku pozwanej Michała Owanka (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Michałowi Owankowi o zapłatę kwoty 7.678,55 złotych

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku uczestniczki Władysławy Nowak, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Wójta Gminy Jarocin z udziałem Władysławy Nowak o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego Sygn. akt I Ns. 349/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawo o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/2, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 500 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Przewodnicząca:Dorota Korman-Włodarska

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/2, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 500 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.          

 Przewodnicząca:
Dorota Korman-Włodarska

Komunikat o udziale Sądu Rejonowego w Nisku w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku. Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Nisku uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Ulanowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2104, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 250 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.          

 Przewodnicząca:
Dorota Korman-Włodarska