Dnia  27.04. 2018r Sygn. akt I Ns.28/17  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Jana Trybowskiego w osobie adwokata Anny Bożek, w sprawie z wniosku Stanisławy Trybowskiej z udziałem Jerzego Trybowskiego, Bolesława Trybowskiego, Elżbiety Trybowskiej, Barbary Wdowiak, Jana Trybowskiego, Anny Krokos, Zofii Bednarz, Jacka Miękiny, Haliny Wójcik, Aleksandry Rydzik, Piotra Miękiny, Adama Miękinyo stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku


Dnia  27.04. 2018r   Sygn. akt I C. 482/17  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Moniki Rębisz w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z powództwa Gminy Jeżowe przeciwko Monice Rębisz o zapłatę kwoty 22.100 złotych . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.     Sędzia : SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I C.7/18  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyki w osobie adwokata Jakuba Jagiełły  w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka  o zapłatę kwoty 10.531,85 złotych  Sygn. akt I C. 7/18.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I Ns. 420/17 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Radosława Kurnika w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie z wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z udziałem Pauliny Kurnik, Marianny Kurnik, Radosława Kurnika o unieważnienie aktu urodzenia Marianny Kurnik, sprowadzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nisku w dniu 26.05.2017 r., pod numerem 1812053/00/AU/2017/791829 .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się

sygn. akt I Ns. 317/17   dnia 28.02.2018r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6765/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Józefy Drzymały córki Kazimierza i Katarzyny zmarłej 8.02.1996 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.       
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 300/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7897/1, 7891/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisława Sołtysa syna Jana i Zofii zmarłego 30.05.2014 r., ostatnio stale zamieszkałego  w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.    
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 274/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7859/2, 7875/2, 7901/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Piotra Tabaki syna Błażeja i Tekli zmarłego 1.12.1974 r., oraz spadkobiercom Anny Tabaka  córki  Andrzeja i Agnieszki zmarłej 5.03.1986 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.          
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

sygn. akt I Ns. 224/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.787 złotych (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6691/2, 6692/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Mieczysława Laufer syna Wojciecha i Anieli zmarłego 29.04.1993 r., oraz spadkobiercom Marii Laufer córki Walentego i Zofii zmarłej 9.11.2003 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 200/17 dnia 27.02.2018 r.; Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych (dziewięćset cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Nienajadło zmarłej 17.04.1978 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        SSR Dorota Korman-Włodarska  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns. 132/18      27.03.2018r O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7531, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00099698/5, w 2/3 częściach o wartości 3.000 złotych, w miejsce Anieli Kowal i Feliksa Nienajadło.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 410/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku.”.  Sędzia: Dorota Korman - Włodarska