Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny Dnia 08 lutego 2018 r. Sygn. akt I Nc. 30/17    O G Ł O S Z E N I E         Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy – z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku    pozwanego Krzysztofa Skomro  w sprawie z powództwa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli o zapłatę   Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .                                     Sędzia

 

 


Dnia  26.01.2018r  Sygn. akt I Ns. 584/16 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Fronc w osobie adwokata Jakuba Jagiełło, w sprawie z wniosku Ewy Samek z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Józefa Fronca, Anny Fronc, Adama Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Fronc c. Walentego i Ewy, po Józefie Fronc
s. Jana i Karoliny. 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 51/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Derylaku, synu Jana i Katarzyny, urodzonemu dnia 23.05.1924 r., w Soli, który zmarł dnia 4.10.2002 r., w Łazorach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Łazory).  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” SSR Dorota Korman - Włodarska

 


Dnia  26.01. 2018r Sygn. akt I C.269/16 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wiesława Martyna w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wiesławowi Martyna o zapłatę kwoty 3.545,31 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowane j strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny

Dnia 2 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Nc.212/17

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku
pozwanych Rafała Świąder prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja Opakowań Drewnianych i Transport Rafał Świąder oraz Marii Świąder
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

W trybie art. 6363 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Nisku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 września 2017 r. został złożony przez Tomasza Pacholca wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Małgorzaty Różańskiej, numer PESEL 76040505368, ostatni adres zamieszkania Jarocin 17; 37-405 Jarocin, zmarłej w dniu 3 lutego 2017 r. w Nisku.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 300/17  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman-  Włodarska.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.280/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska
  

 Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa INs. 301/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe.  SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 275/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 317/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska