Ogłoszenie C. 167/21

Sygn. akt I C. 167/21  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 18 listopada 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska    po rozpoznaniu w dniu  18 listopada 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Bartłomieja Peszka, Patrycji Peszek, Łukasza Surowca, Joanny Surowiec przeciwko Stanisławowi Dubielowi, Barbarze Dubiel, Ewelinie Wałoch
o ustalenie wygaśnięcia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Nisku, oznaczoną numerem ewidencyjnym 3318/5, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00068593/3 ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Nisku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3318/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00068594/0 i na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Nisku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3318/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00008837/8
o ustalenie wygaśnięcia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Nisku, oznaczoną numerem ewidencyjnym 3318/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00106080/3 ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Nisku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3318/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00068594/0 i na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Nisku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3318/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00008837/8 
na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.
Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska

Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-12-20 11:30
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-12-20 11:30
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 20