Ogłoszenie I N 131/22

Sygn. akt I N. 131/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2022 r.,
na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Waldemara Adamusa, Kancelaria Notarialna w Warszawie o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Mirosławie Dołędze s. Władysława i Heleny (rep. A 1238/2022) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza; -zawiadomić spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym z dnia 05.05.2022 r., iż Tomasz Dołęga, przed notariuszem Waldemarem Adamusem, Kancelaria Notarialna w Warszawie złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Mirosławie Dołędze s. Władysława i Heleny. Pouczenie; Na mocy art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić. W wypadku odrzucenia spadku przez rodzica małoletniego dziecka termin 6 miesięczny zaczyna biec od chwili, w której rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy (a w wypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, oświadczenia przedstawiciela), we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
Przewodnicząca SSR Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-06-29 13:31
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-06-29 13:31
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 31