Ogłoszenie I Ns 382/22

Sygn. akt I Ns. 382/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2023 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jerzego Nikolasa z udziałem Elżbiety Fesiak, Ryszarda Krawca o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Nikolas-Krawiec na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć postępowanie. Przewodnicząca:Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-05-29 11:39
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-05-29 11:39
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 33