Ogłoszenie I Ns 42/21

 Sygn. akt I Ns. 42/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:    Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska     rozpoznaniu w dniu  25 listopada 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie z udziałem Bogusławy Wolickiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Wolickim na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-01-13 09:10
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-01-13 09:10
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 26