Dostępna jest strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl która ma zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji osobom pokrzywdzonych przestępstwem. Zainteresowani, korzystając z odpowiednich zakładek, uzyskają wiedzę odnośnie m.in. ośrodków pomocy utworzonych w Polsce, instytucji udzielających wsparcia psychologicznego praw ofiary, kompensaty i informacji prawnej. Mogą również zadawać pytania (zakładka „Najczęściej zadawane pytania”).

Każdy dorosły: rodzic, opiekun, nauczyciel, lekarz, pedagog i inne osoby stykające się z dziećmi, ma obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, jeżeli posiadł wiedzę lub obawę o tym, że małoletnie dziecko jest krzywdzone. Przy złożeniu zawiadomienia nie jest wymagana zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Zawiadomienia sądu dokonuje się podając dane personalne dziecka i jego rodziny, ich adres zamieszkania oraz opisuje się nieprawidłowości w rodzinie. Nie ponosi się żadnych opłat sądowych.

W dniu 21 września 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.). Na mocy tej ustawy ofiary przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy, które doznały naruszeń narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 kodeksu karnego, a także osoby najbliższe ofiar, które na skutek tych przestępstw poniosły śmierć, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie kompensaty (świadczenia pieniężnego) od Skarbu Państwa.

Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisać ten dokument. Mając na względzie:

  • zagwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić (art. 30 Konstytucji RP);
  • fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa (art. 2 i art. 83 Konstytucji RP);