I Ns 264/19 - ogłoszenie

Sygn. akt. I Ns 264/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 9 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł  po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zofii Wolanin z udziałem Piotra Karaś, Pawła Karaś, Jacka Szałka, Sylwii Karaś, Małgorzaty Szałek o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Karaś na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc postanawia I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Piotra Karasia, Pawła Karasia i Sylwii Karaś w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Miasta Luboń;
III. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia.

        Przewodnicząca:
        Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian