Ogłoszenie I Ns 138/22

Dodane przez kmoskal - śr., 07/27/2022 - 13:24

Sygn. akt. I Ns 138/22

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 14 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Monika Zań
Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2022 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
sprawy z wniosku Gminy Harasiuki
z udziałem spadkobierców Danuty Garbacz i Romana Garbacz
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.357,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Harasiuki
na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :

I. ustanowić kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli – spadkobierców Danuty Garbacz i Romana Garbacz, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Harasiuki;
III. zezwolić Gminie Harasiuki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.357,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26 stycznia 2022 r., nr G.683.162.2021 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 436/2
o pow. 0,0129 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Maziarnia;
IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu;
V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Danuty Garbacz
i Romana Garbacz o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia.

Przewodnicząca:
Sędzia Monika Zań

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-27 13:24
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2022-07-27 13:24
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1