Ogłoszenie I Ns 216/21

Dodane przez kmoskal - wt., 04/19/2022 - 12:20

Sygn. akt I  Ns 216/21

P O S T A N O W I E N I E

                                                            Dnia 18 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy  w Nisku - I Wydział Cywilny w składzie:
    Przewodniczący:     SSR  Monika Zań
    Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł    

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2022 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Gminy Nisko
z udziałem spadkobierców po zmarłym Ryszardzie Paterku  

    p o s t a n a w i a: 

I.zezwolić Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 101,50 zł (słownie: sto jeden złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 19.03.2021 r., numer G.683.289.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 4572/4 o pow. 0,0005 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko-miasto:
II.dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Gazeta Wyborcza” o toczącym się postępowaniu
III.wydać przedmiot depozytu określony w pkt I spadkobiercom Ryszarda Paterka zmarłego w dniu 08.05.2013 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.

                                Przewodnicząca:
                                Sędzia Monika Zań

Pouczenie:
1.Od niniejszego postanowienia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nisku.
2.Termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.
3.Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.).
4.Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
5.Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
6.Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.
7.W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest sądowi znany.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-04-19 12:20
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2022-04-19 12:21
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 3