W trybie art. 6363 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Nisku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 września 2017 r. został złożony przez Tomasza Pacholca wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Małgorzaty Różańskiej, numer PESEL 76040505368, ostatni adres zamieszkania Jarocin 17; 37-405 Jarocin, zmarłej w dniu 3 lutego 2017 r. w Nisku.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 300/17  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman-  Włodarska.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.280/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska
  

 Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa INs. 301/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe.  SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 275/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 317/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska
  

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 274/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 407/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3949,dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 10.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 


„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 287/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4484, 4485, 922, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 2.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Sygn. akt I Ns. 547/16    O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 547/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 3.000 złotych oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, 756/1, 756/2, 993, 1200, 1202, położonej w Gliniance gmina Ulanów– z dniem 4.11.1971 r., z mocy ustawy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

Nisko, dnia 01.12.2017r. r.


Sygn. akt I Ns 118/17

 

OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIEDZENIE
ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 118/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Barbary Kolano z uczestnictwem Katarzyny Wala – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Groble-Sibigi, powiat niżański, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1695 o powierzchni 0,22 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Lipiarz

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 01.12.2017 roku
Sygn.akt I Ns.118/17

 
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Jeżowe