Dnia  22.11. 2018r Sygn. akt I Ns.28/17  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić  kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Jacka Miękiny i Piotra Miękiny  w osobie adw. Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Stanisławy Trybowskiej z udziałem Jerzego Trybowskiego, Bolesława Trybowskiego, Elżbiety Trybowskiej, Barbary Wdowiak, Jana Trybowskiego, Anny Krokos, Zofii Bednarz, Jacka Miękiny, Haliny Wójcik, Aleksandry Rydzik, Piotra Miękiny, Adama Miękiny  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku


Dnia  29.10.  2018r  Sygn. akt I C. 338/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dominiki Rak w osobie adwokat Anny Bożek,  w sprawie  z powództwa Joanny Schmitt  przeciwko Dominice Rak o uzgodnienie treści księgi wieczystej oznaczonej numerem TB1N00091219/8 oraz oznaczonej numerem TB1N00035703/8 z rzeczywistym stanem prawnym  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR D. Korman - Włodarska

 

Dnia  19.10.  2018r Sygn. akt I Ns.  461/17  O G Ł O S Z E N I E 
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Barana w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie  z wniosku Stanisława Barana  z udziałem Jana Barana, Danuty Gałdyś, Józefa Barana, Andrzeja Barana, Anety Pytlak, Franciszka Barana, Genowefy Sowy, Kazimierza Barana, Stanisława Barana, Bolesława Barana, Tadeusza Barana, Kazimiery Baran  o stwierdzenie nabycia spadku po Ferdynandzie Baranie

                        
Nisko, dnia 10.10.2018r. Sygn. akt I Ns 231/18                  

O G Ł O S Z E N I E    Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zofii Miśkiewicz

o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Miśkiewiczu
na skutek wniosku Zofii Miśkiewicz  o sporządzenie spisu inwentarza

Sygn. akt I Ns. 115/18       28.09.2018r. O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 115/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gliniance gmina Ulanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 687, 688, 689, 1302, 1399, 1402, 1923, 1924, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 12.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(

Sygn. akt I Ns. 35/18      28.09.2018r.  O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 35/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej  w Racławicach gmina Nisko, oznaczonej numerem ewidencyjnym 937, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 170/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości  położonej w Przyszowie gmina Bojanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4254, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:  Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  14.09.  2018r  Sygn. akt I Ns.  923/15  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ireneusza Węglińskiego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w sprawie  z wniosku Czesławy Żytkiewicz z udziałem Heleny Kiszki, Zbigniewa Węglińskiego, Emilii Witkowicz, Ireny Kolano, Leokadii Prucnal, Krystyny Cichoń, Artura Węglińskiego, Wojciecha Węglińskiego, Krzysztofa Węglińskiego, Jolanty Cichoń, Marka Cichonia, Mariusza Cichonia, Agnieszki Cichoń, Pawła Cichonia, Jacka Witkowicza, Mariusza Witkowicza, Katarzyny Półćwiartek, Jacka Kolano, Jerzego Prucnala, Tadeusza Prucnala, Anny Ufnalewskiej,

sygn. akt I Ns. 284/18  dnia 17.08.2018r.  Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 523 złotych (pięćset dwadzieścia trzy złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 3090/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą prawo własności działki położnej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3090 (przed podziałem) na dzień 23.11.2018 r.    Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-    Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

Dnia  13.08. 2018r  Sygn. akt I Co. 23/18  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 234/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Kurek w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie wniosku wierzyciela Idea Leasing SA we Wrocławiu  z  udziałem dłużnika Doroty Kurek  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

Dnia  7.08 2018r  Sygn. akt  INs. 185/17   O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Waldemara Leja w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,  w sprawie z wniosku Marka Olszówki  z udziałem Waldemara Leja o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112, 113, położonej w Kopkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00011977/5; oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Groblach i numerem 233 położonej w Groblach-w drodze zasiedzenia.