Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 690/4 o powierzchni 0,21 ha położonej w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

 Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Zarządzenie Nr A.0011-20/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Nisku, Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133 ze zm.).

 

Zarządzenie nr A.0011-19/2015 Prezesa Sądu Rejonowego  w Nisku z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nisku. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133) zarządza się, co następuje:

Przed Sądem Rejonowym w  Nisku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA z/s w Warszawie, Gminy Harasiuki, Czesława Golec, Henryka Zwolak, Reginy Tabian, Andrzeja Sokal, Barbary Sokal, Stanisawa Ostrowskiego, Janiny Zając, Stefanii Wójcik o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Gózd Huciański gm. Harasiuki, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1/4 o powierzch 1,78 ha dla której brak jest założonej księgi wieczystej (powstałej m.in. z działek o nr ewid. 5/1 o pow.0,0487 ha położonej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr A.001-11/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2015 roku, dzień 14 sierpnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2015 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy. Dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy za święto 26 grudnia 2015 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1747/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Wiesława Cagary w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu)

Na mocy art. 144 k.p.c

  1. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1759/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Roberta Sztura w osobie adwokata Sławomira Solarza,
  2. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1759/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Joanny Sztur w osobie adwokata Sławomira Solarza,

Na mocy art. 144 k.p.c :

  1. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1335/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,
  2. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1336/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1334/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku pozwanej Michała Owanka (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Michałowi Owankowi o zapłatę kwoty 7.678,55 złotych

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku uczestniczki Władysławy Nowak, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Wójta Gminy Jarocin z udziałem Władysławy Nowak o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego Sygn. akt I Ns. 349/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawo o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/2, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 500 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Przewodnicząca:Dorota Korman-Włodarska