Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 67/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1954, 3350/2, położonej w Nisku, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o łącznej wartości 28.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.  Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

 

Sygn. akt I N. 54/18   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny  Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 r., na posiedzeniu niejawnym   sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna  w Nisku o złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku po Ewie Bronisławie Miszczak c. Edwarda i Heleny  (rep. A 5137/2018)  na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 1.10.2018 r., iż Lech Miszczak, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Ewie Bronisławie Miszczak c. Edwarda i Heleny.


Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska


Dnia  5.12. 2018r  Sygn. akt I Ns.  253/15 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Wiesława Tokarza w osobie Adama Tokarza,  w sprawie  z wniosku Grzegorza Wołoszyna  z udziałem Tomasza Wdowiaka  o stwierdzenie nabycia prawa własności części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1263, położonej w Kamionce gmina Krzeszów, w drodze zasiedzenia  Sygn. akt I Ns. 253/15Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sygn. akt I Ns. 151/16  dn. 5.12.2018r.O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości: 832, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N87412/0; 834, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N95349/6; 835, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N96393/6, w drodze zasiedzenia.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 91/17  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 189/1 i 189/2, dla której  w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00086168/7, graniczącej z nieruchomościami oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 879 i 880 - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa Ns. 139/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 438, 440, 444/2, 444/5, 529, 616, położonej w Hucie Podgórnej gmina Harasiuki, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00076688/5, w 3 częściach, w miejsce Józefa Paca - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 2.200 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:


Dnia  5.12.  2018r  Sygn. akt I C.145/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc   ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Artura Dalmata w osobie adwokata Sławomira Solarza; z powództwa Małgorzaty Skrok, Janusza Skroka przeciwko Arturowi Dalmata o uzgodnienie treści księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku, oznaczonej numerem TB1N00014645/0  z rzeczywistym stanem prawnym.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :Drotota Korman-


Dnia  22.11. 2018r Sygn. akt I Ns.28/17  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić  kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Jacka Miękiny i Piotra Miękiny  w osobie adw. Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Stanisławy Trybowskiej z udziałem Jerzego Trybowskiego, Bolesława Trybowskiego, Elżbiety Trybowskiej, Barbary Wdowiak, Jana Trybowskiego, Anny Krokos, Zofii Bednarz, Jacka Miękiny, Haliny Wójcik, Aleksandry Rydzik, Piotra Miękiny, Adama Miękiny  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku


Dnia  29.10.  2018r  Sygn. akt I C. 338/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dominiki Rak w osobie adwokat Anny Bożek,  w sprawie  z powództwa Joanny Schmitt  przeciwko Dominice Rak o uzgodnienie treści księgi wieczystej oznaczonej numerem TB1N00091219/8 oraz oznaczonej numerem TB1N00035703/8 z rzeczywistym stanem prawnym  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR D. Korman - Włodarska

 

Dnia  19.10.  2018r Sygn. akt I Ns.  461/17  O G Ł O S Z E N I E 
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Barana w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie  z wniosku Stanisława Barana  z udziałem Jana Barana, Danuty Gałdyś, Józefa Barana, Andrzeja Barana, Anety Pytlak, Franciszka Barana, Genowefy Sowy, Kazimierza Barana, Stanisława Barana, Bolesława Barana, Tadeusza Barana, Kazimiery Baran  o stwierdzenie nabycia spadku po Ferdynandzie Baranie

                        
Nisko, dnia 10.10.2018r. Sygn. akt I Ns 231/18                  

O G Ł O S Z E N I E    Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zofii Miśkiewicz

o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Miśkiewiczu
na skutek wniosku Zofii Miśkiewicz  o sporządzenie spisu inwentarza