sygn. akt I Ns. 303/18 dnia 21.05.2019r. Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem  z dnia 6 maja 2019r.  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 641 złotych (sześćset czterdzieści jeden złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2896/4;II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Genowefy Rychlak, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 301/18 dnia 21.05.2019r.  Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 6 maja 20219r zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2864/2, -kwoty 81,75 złotych (osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) należnego spadkobiercom Anny Piędel;-kwoty 104,23 złotych (sto cztery złote dwadzieścia trzy grosze) należnego spadkobiercom Mieczysława Szewca;-kwoty 267,74 złotych (dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) należnego spadkobiercom Emila Ruraka;  II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 402/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 7775, 8635, 8637, 8638/1, 8886, 8888, położonej w Jeżowem, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 80.000 złotych - w drodze zasiedzenia.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

 


 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 451/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilu Partyka, synu Józefa i Elżbiety, urodzonemu dnia 01.03.1941 r., w Łazowie, zmarłemu 29.01.2015 r., w Łazowie.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy  od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota  Korman- Włodarska

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 347/17 ze skargi Franciszki Szuby o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 125/15 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 158, położonej w Nowosielcu, dla której nie ma założonej księgi wieczystej oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 156, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, w udziale 104/1008 części, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”; SSR Dorota Korman-Włodarska 

sygn. akt I Ns. 440/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Katarzyny Sagan  o ile wykażą swoje uprawnienie;
III. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
IV. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Władysława Drelicha o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 282/18 dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 890 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2810/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Tadeusza Drelicha  o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-      Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 286/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 373,34 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2871/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu osobom, które uregulują prawo własności działki numer 2871 na dzień 14.06.2018 r.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 293/18 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli- spadkobierców Anieli Spiecznej,  w osobie adwokata Anny Bożek  w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Anieli Spiecznej  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 294/18 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-właścicieli nieruchomości położonej  w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2861/2, w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Jeżowe nieruchomość położoną w Jeżowem, oznaczoną numerem ewidencyjnym 2861/2.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  SSR Dorota - Korman- Włodarska

 

 

 


 


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I Ns. 275/18  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Anny Ducher w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Jana Sprysaka  z udziałem Janiny Iwaniec, Marii Rapa, Stanisława Ostrowskiego, Konrada Ostrowskiego, Mariusza Blachy, Anny Ducher o dział spadku po Anieli Ostrowskiej, po Janie Ostrowskim . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska