Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nisko.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy.  

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

1. standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Waldemar Czabaj, adres poczty elektronicznej: waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Nisku
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
e-mail: administracja@nisko.sr.gov.pl
tel. +48 15 841 20 48

Osoba odpowiedzialna:
Waldemar Czabaj
e-mail: waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl
tel. +48 15 841 20 48

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Nisku posiada 2 budynki: przy ulicy 3 Maja 32, gdzie znajduje się I Wydział Cywilny i IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz przy placu Wolności 14, gdzie na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze (parter budynku), na I piętrze III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, na drugim piętrze II Wydział Karny. Do budynku Sądu Rejonowego w Nisku przy placu Wolności 14 prowadzą dwa wejścia. Przed wejściem do budynku od strony Starostwa Powiatowego w Nisku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ochrony. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostanie się do określonych lokalizacji. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru. 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Jest dostępna.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-26 10:22
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2024-03-26 12:08
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 67