Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352). Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
  2. Została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
  3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
  4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Sądu Rejonowego w Nisku, w celu ich ponownego wykorzystywania:Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nisku:

  1. Jeżeli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystując te informacje w celach ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:• poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,• udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,• informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.2. Sąd Rejonowy w Nisku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nisku.

Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

  1. Sąd Rejonowy w Nisku może określić ewentualne warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
  2. Zasadą jest, że udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania jest bezpłatne. Prezes Sądu Rejonowego w Nisku może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie informacji publicznej jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Sąd Rejonowy w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  2. Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23).
  3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.270, z późn. zm.), z tym że:• przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,• skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-08-29 09:10
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 54