Dnia  3.04. 2018r  Sygn. akt I Ns. 410/17 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli; Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy, w osobie adwokata Sławomira Solarza w sprawie z wniosku Jana Kobylarza z udziałem Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :D. Korman - Włodarska.

sygn. akt I Ns. 301/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6771/8, położony  w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Andrzeja Bieńka syna Andrzeja i Karoliny zmarłego 12.12.1994 r., oraz spadkobiercom Stanisławy Bieniek córki Mikołaja i Anny zmarłej 27.03.1998 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 280/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych (trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6748/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Marii Socha córki Jakuba i Agnieszki zmarłej 5.03.1988 r., ostatnio stale zamieszkałej w Kamień Błonie po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.     Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 275/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6726/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisławy Partyka córki Jana i Anny, zmarłej 2.05.2007 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sygn. akt I N. 85/17   Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r.,
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Kamila Koziny, Kancelaria Notarialna
w Katowicach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 5775/2017)
na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 3.10.2017 r., iż Dariusz Szczembara w imieniu małoletniego Mikołaja Szczembara, przed notariuszem Kamilem Koziną, Kancelaria Notarialna w Katowicach złożył oświadczenie
o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

 

Dnia  2.03.2018r  Sygn. akt I C.27/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyka w osobie adwokata Bartłomieja Dudy w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka o zapłatę kwoty 7.008,07 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Romana Małka z Kancelarii Notarialnej w Nisku     dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Brodowskiej
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego-Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

o zapłatę     
Sygn. akt I C. 490/17


Dnia  26.01.2018r  Sygn. akt I Ns. 584/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Fronc w osobie adwokata Jakuba Jagiełło,  w sprawie z wniosku Ewy Samek z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Józefa Fronca, Anny Fronc, Adama Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg  o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Fronc c. Walentego i Ewy, po Józefie Fronc s. Jana i Karoliny .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

Dnia  8.02.2018r  Sygn. akt I C.261/16  O G Ł O S Z E N I E     Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Zwolaka w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z wniosku Deutsche Bank PBC SA w Warszawie z udziałem Stanisławy Krawiec, Tomasza Krawca, Walerii Wołoszyn, Zofii Warchoł, Heleny Delekty, Anny Czajki  o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Krawcu Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 45/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dudek, synu Romana i Władysławy, urodzonemu dnia 5.12.1964 r., w Nisku, zmarłemu 2.05.2013 r., w Nisku (ostatnie miejsce zamieszkania –Zarzecze). Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR D.Korman - Włodarska

 

Nisko, dnia 09.02.2018 r.                          sygn. akt I Ns 95/17     OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIE  ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI    

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 95/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Piotra i Anny Cagara z uczestnictwem Gminy Nisko, Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Racławicach, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 510/1 o pow. 0,7526 ha
i 509 o pow. 0,5242 ha, dla których urządzona jest księgi wieczysta Kw. Nr. TB1N/00008836/1 – w miejsce Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie.