Dnia  19.11. 2019r  Sygn. akt I Co. 421/19  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 506/19, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku  z udziałem dłużnika Zygmunta Pechta o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :   SSR Dorota Korman- Włodarska


Dnia  19.11. 2019r    Sygn. akt I Co. 425/19  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 516/19, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Katarzyny Ładysz w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;  w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku  z udziałem dłużnika Katarzyny Ładysz, Sławomira Ładysza  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia : Dorota Korman- Włodarska


Dnia  8.11. 2019r  Sygn. akt I Co. 387/19 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 525/18, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Moniki Wiśniewskiej w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,  w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku 
z udziałem dłużnika Moniki Wiśniewskiej  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  SSR Dorota Korman - Włodarska


Dnia  8.11. 2019r  Sygn. akt I Ns. 210/17 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jerzego Łuki w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;  II.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marcina Łuki w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; w sprawie z wniosku Glob spółka z o.o. spółka komandytowa we Wrocławiu  z udziałem Jerzego Łuki, Marcina Łuki  o  stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Łuka Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia : Dorota Korman- Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa – Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 32 o pow. 3,4088 ha, położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Wspólnota Serwitutowa wsi Przędzel złożyła wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 437 o pow. 0,2737 ha, 477 o pow. 0,4857 ha, 538 o pow. 1,4648 ha, 559 o pow. 38,9335 ha, 561 o pow. 7,5103 ha, 833 o pow. 0,0779 ha, 1679 o pow. 0,0599 ha, 1690 o pow. 31,1010 ha, 2843 o pow. 4,2299 ha, 2845 o pow. 3,3324 ha, 2846 o pow. 0,3411 ha, 2855
o pow. 1,3333 ha, 2857 o pow. 0,2871 ha, 2867 o pow. 0,4623 ha, 2871 o pow. 1,1725 ha, 2876 o pow. 10,1873 ha, 2878 o pow. 3,5430 ha położonych w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Wspólnota Serwitutowa wsi Przędzel. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Dnia  22.10. 2019r  Sygn. akt I Ns. 285/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego
z  miejsca pobytu uczestnika Stanisława Wolaka w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Ireny Pytlos  z udziałem Stanisława Wolaka o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w Bojanowie w drodze zasiedzenia Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :   Dorota Korman - Włodarska

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 112/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jacie gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 142, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o łącznej wartości 4.200 złotych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR D. Korman- Włodarska


Sędzia:
Dorota Korman-Włodarska
sygn. akt I Ns. 131/19   dnia 10.09.2019r Ogłoszenie  I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem z dnia  9.08.2019r zezwolił dłużnikowi Przemysławowi Puzio na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych (sto złotych) z tytułu środka karnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 11.02.2011 r., sygn. akt II K. 809/10; II.    wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą następstwo prawne po Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Nisko”
w Nisku.  Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:        SSR  Dorota Korman-Włodarska     
sygn. akt I Ns.129/19  dnia 18.09. 2019r.   Ogłoszenie   I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 23.08.2019r. zezwolił dłużnikowi Gminie Harasiuki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.429 złotych (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Harasiuki, oznaczony numerem ewidencyjnym 398/1, położony w Hucie Nowej, II.    wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Jana Tryki o ile wykażą swoje uprawnienie.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- SSR Dorota Korman-Włodarska     
Dnia 4.09.2019r  Sygn. akt I Ns. 199/19 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Genowefy Jaskot,  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  w sprawie z wniosku Gminy Nisko  z udziałem spadkobierców Genowefy Jaskot o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45.325 złotych z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 431/3, przejętą na rzecz gminy Nisko. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.        Sędzia :  SSR D. Korman- Włodarska