Sygn. akt I C. 170/19  P O S T A N O W I E N I E     Dnia 7 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska     po rozpoznaniu w dniu  7 lutego 2020 r.,  w Nisku   na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  przeciwko Mateuszowi Szczembara  o zapłatę kwoty 5.37,62 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 77 o pow. 0,2458 ha, położonej w Wólce, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Sygn. akt I Nc. 694/19  P O S T A N O W I E N I E     Dnia 11 lutego 2020 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w  składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  11 lutego 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa-Zarząd Transportu Miejskiego  w  Warszawie przeciwko Urszuli Krawiec  o zapłatę kwoty 270,40 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Dnia  3.03.2020r   Sygn. akt I Ns. 374/19  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Roberta Chmielowca w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z  wniosku Waldemara Sobiny  z udziałem Małgorzaty Kuś, Agaty Prusak, Mieczysławy Dziedzic, Zofii Krawiec, Małgorzaty Koń, Roberta Chmielowca, Marii Kujawy, Danuty Dawid, Henryka Sobiny, Mirosława Chmielowca, Edwarda Młynarskiego, Grażyny Partyki, Ryszarda Młynarskiego, Teresy Młynarskiej, Stanisławy Krupy, Krystyny Sobczyk, Zdzisława Kujawy, Mariana Kujawy, Henryki Białas, Alicji Rompa, Grażyny Bujak 
o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Sobinie, po Mieczysławie Sobinie Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.     Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska


Sygn. akt I C. 58/20 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 21 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  21 lutego 2020 r.,  w Nisku   na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Raport 3 Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie   przeciwko Krzysztofowi Potockiemu  o zapłatę kwoty 2.079,09 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe  postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 42/20 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 17 lutego 2020 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  17 lutego 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  przeciwko Adamowi Gutowi  o zapłatę kwoty 1.643,57 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 27/20 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 17 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:    Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska   po rozpoznaniu w dniu  17 lutego 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Pawłowi Szabatowi  o zapłatę kwoty 1.503,73 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:    Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 25/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 17 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w  składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska   po rozpoznaniu w dniu  17 lutego 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym   sprawy z powództwa Profi Credit Polska SA w Bielsku-Białej
przeciwko Patrykowi Krasoniowi  o zapłatę kwoty 4.183,87 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :   z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie:   W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 327/1 o pow. 0,20 ha położonej w Sigiełkach, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisują sobie Feliks Krupa, Grzegorz Krupa, Henryk Krupa, Jan Krupa, Tomasz Krupa i Jolanta Krupa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Ogłoszenie Sygn III.Rc 132/19 z dnia 22 lutego 2020.