Sygn. akt  I Ns. 147/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia  19 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  19 czerwca 2020 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zofii Bolka, Stanisława Bolka z udziałem Zofii Jędrek, Eugeniusza Bolka, Janiny Kolano, Stanisławy Lis, Władysławy Robótki, Zofii Tkacz o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1251/1 położonej w Groblach gmina Jeżowe w drodze zasiedzenia na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc  p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:  Sędzia    Dorota Korman – Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt. I  Ns 503/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:     asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł  po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiego z udziałem Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie do depozytu kwoty 912,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – właścicieli nieruchomości przejętej przez Powiat Niżański, położonej na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnego Nisko-miasto, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1427/16, o powierzchni 0,0016 ha, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 912,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 29 października 2019 r., numer G.683.43.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1427/16 o pow. 0,0016 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto;V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III – właścicielom nieruchomości położonej na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnego Nisko-miasto, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1427/16, o powierzchni 0,0016 ha, na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

 

Sygn. akt. I  Ns 522/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawe po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Stanisławie Ciaku o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 51,75 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Stanisława Ciaka, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;
III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 628,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 20 listopada 2019 r., numer G.683.217.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1239/3 o pow. 0,0238 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Stanisława Ciaka zmarłego w dniu 20 października 2005 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 41/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców po Franciszce Drzymale (Drzymała) o udzielenie zezwolenia na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 207,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Franciszki Drzymały, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 207,00 zł (słownie: dwieście siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., numer G.683.162.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1372/3 o pow. 0,0054 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Franciszki Drzymały zmarłej w dniu 10 listopada 2008 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 476 /19 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Olejarzu, synu Jana i Zofii z domu Rogala, urodzonemu dnia 30.11.1911 r., w Jeżowem, zmarłemu 06.11.1985 r.,  w Jeżowem.      Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman-Włodarska


Sygn. akt I Ns 501/19

P O S T A N O W I E N I E Dnia 15 maja 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:       asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiego  z udziałem spadkobierców Józefa Bisa o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 777,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Józefa Bisa, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 777,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 30 października 2019 r., numer G.683.67.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1206/1 o pow. 0,0021 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto, objętej księgą wieczystą o numerze TB1N/00010922/8; IV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Józefa Bisa zmarłego dnia  8 czerwca 1990 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.
      Sędzia Monika Zań

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 2687 o pow. 0,0934 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I Nc. 595/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 04 czerwca 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  04 czerwca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
przeciwko Krzysztofowi Kobylarzowi o zapłatę kwoty 3.200,53 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 308/19  P O S T A N O W I E N I E   Dnia 27 maja 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  27 maja 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Cabot Securitisation Europe Ltd w Dublinie
przeciwko Dawidowi Wdowiakowi o zapłatę kwoty 4.307,80 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 11/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 96/2, położonej w Krzywdach gmina Jeżowe dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 10.000 złotych.
    Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia:   Dorota Korman-Włodarska

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.148/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/2 położonej w Krzywdach gmina Jeżowe oraz nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 645/1 i 646/1 położonej w Krzywdach gmina Jeżowe z dniem 4.11.1971 r., o łącznej wartości 11.210 złotych.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  sędzia: Dorota Korman-Włodarska