Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości objętych KW nr TB1N/00038808/5, TB1N/00011751/5, TB1N/00041396/7

Sygn. akt I C. 192/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 14 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  14 grudnia 2019 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Bank Millenium SA w Warszawie przeciwko Faustynie Kapuścińskiej o zapłatę kwoty 2.239,06 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć    postępowanie.   Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 479/18  P O S T A N O W I E N I E  Dnia  14 grudnia 2019 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2019 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w upadłości w Piekarach Śląskich  przeciwko Dariuszowi Szelengiewiczowi
o zapłatę kwoty 94 złotych  na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  umorzyć postępowanie.                  Przewodnicząca:  Dota Korman-Włodarska 
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 279/19  P O S T A N O W I E N I E  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2019 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Eques Michael Ström Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku  przeciwko Marcie Olko o zapłatę kwoty 10.230,48 złotych
na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :  umorzyć postępowanie.  Przewodnicząca:Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.


Sygn. akt I C. 11/17 P O S T A N O W I E N I E  Dnia  14 grudnia 2019 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:  Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2019 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni  przeciwko Marii Konopackiej o zapłatę kwoty 11.879,93 złotych na podstawie art. 355 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :
umorzyć postępowanie.-  Przewodnicząca:    Dorota Korman-Włodarska 
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.


Obwieszczenie o drugiej licytacji Km182/16

Sygn. akt I C. 81/19  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 14 grudnia 2019 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  14 grudnia 2019 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Kancelaria Bielawski spółka z o. o. sp. k. we Wrocławiu   przeciwko Mateuszowi Szczembara  o zapłatę kwoty 163,85 złotych   na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego   p o s t a n a w i a :
z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie:   W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

                                                      
Nisko, dnia 14.12.2019 r.   Sygn. akt I N 124/19 O G Ł O S Z E N I E     Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie  na skutek zawiadomienia Józefa Pikuły  o sporządzenie wykazu  inwentarza  po Zofii Pikuła  I. ogłasza, że w dniu 29.11.2019 r . został sporządzony wykaz inwentarza po Zofii Pikuła zmarłej dnia  10.07.2019r, nr PESEL 56070704922 ostatnio zamieszkałej w Stanach, II. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś  spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.    Sędzia:  SSR Dorota  Korman- Włodarska

Dnia  16.12. 2019r  Sygn. akt I C.430/18 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bogusława Witkowskiego w osobie adwokata Sławomira Solarza;  w sprawie z powództwa Towarzystwa  Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA  w Warszawie przeciwko Bogusławowi Witkowskiemu  o zapłatę kwoty 6.016,18 złotych.
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  D. Korman- Włodarska


Sygn. akt I C. 492/18 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 14 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:   Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  14 grudnia 2019 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie przeciwko Stanisławowi Brzozowemu  o zapłatę kwoty 10.819,88 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego 
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 185/19  P O S T A N O W I E N I E     Dnia 14 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:  Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska        po rozpoznaniu w dniu  14 grudnia 2019 r.,  w Nisku   na posiedzeniu niejawnym   sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu  przeciwko Katarzynie Dudek o zapłatę kwoty 3.934,43 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:    Dorota Korman-Włodarska 
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.