Sygn. akt I C. 396/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia  04 września 2020 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 04 września 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu przeciwko Pawłowi Brytanowi o zapłatę kwoty 1.821,60 złotych na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie.     Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Ns. 468/18  P O S T A N O W I E N I E       Dnia 14 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  14 sierpnia 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Asekuracja spółka z o.o. w Sopocie
z udziałem Ewy Kluczko, Adama Butryna, Jacka Butryna, Pawła Butryna o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Butryn  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu  postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Ns 211/20 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 sierpnia 2020 rok Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Nisku sprawy z wniosku Bogdana Surdyki z udziałem Józefa Surdyki, Stanisława Surdyki, Franciszki Surdyki, Wiesławy Surdyki o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Surdyka z a r z ą d z a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Surdyki, w osobie adw. Anny Bożek; Sędzia:

 

Sygn. akt I Nc. 781/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 10 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:  Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  10 sierpnia 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Getin Noble Bank SA w Warszawie
przeciwko Andrzejowi Sawickiemu o zapłatę kwoty 7.291,65 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku   o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt. I Ns 16/20P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilnyw składzie:
 Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawełpo rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Katarzynie Cisek, zmarłej dn. 6 stycznia 1991 rokuo udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwot 277,36 zł i 1 898,00 złna podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnegop o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Cisek, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 277,36 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 21 listopada 2019 r., numer G.683.242.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działki o nr ewid. 1440/2 o pow. 0,0081 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; oraz kwoty 1 898,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 22 listopada 2019 r., numer G.683.245.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1460/2 o pow. 0,0165 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej JeżoweIV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku„Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Katarzyny Cisek  zmarłej w dniu 6 stycznia 1991 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 523/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilnyw składzie:
 Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Krystynie Dec, zmarłej dnia 17 grudnia 2016 roku o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 253,50 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnegop o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Krystyny Dec, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 253,50 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 20 listopada 2019 r., numer G.683.223.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1285/6 o pow. 0,0218 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Krystyny Dec zmarłej w dniu 17 grudnia 2016 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 9/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Niżańskiego z udziałem Anny Beros o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 461,67 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla wierzyciela – Anny Beros, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 461,67 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 18 listopada 2019 r., numer G.683.66.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1202/3 o pow. 0,0043 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III Annie Beros, ostatnio zamieszkałej Nisku przy ul. Sopockiej 89, bądź jej następcom prawnym – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 43/20P O S T A N O W I E N I eDnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawełpo rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowez udziałem spadkobierców po Władysławie Czerepaku
o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 105,34 złna podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Władysława Czerepaka, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;
III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 105,34 zł (słownie: sto pięć złotych trzydzieści cztery grosze) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., numer G.683.199.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1085/2 o pow. 0,0055 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Władysława Czerepaka zmarłego w dniu 29 października 2018 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe

uprawnienia. Przewodnicząca:Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 7/20P O S T A N O W I E N I EDnia 3 sierpnia 2020 rokuSąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilnyw składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika ZańProtokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawełpo rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiegoz udziałem Alicji Małysyo udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 461,67 złna podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnegop o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla wierzyciela Alicji Małysy – w osobie adwokata Sławomira Solarza;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 461,67 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 18 listopada 2019 r., numer G.683.66.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1202/3 o pow. 0,0043 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto;IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III Alicji Małysie bądź jej następcom prawnym na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I Ns 44/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:     asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł     po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem Anny Krawiec, spadkobierców po Józefie Ciseko udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 352,34 zł i 14,68 złp o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Józefa Cisek, oraz wierzyciela Anny Krawiec bądź jej następców prawnych, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;III. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14,68 zł (słownie: czternaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 5 grudnia 2019 r., numer G.683.181.2019 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 1/47 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 925/2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w dniu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji Starosty były właścicielami nieruchomości, bądź są następcami prawnymi właścicieli;IV. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 352,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 5 grudnia 2019 r., numer G.683.181.2019 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 24/47 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 925/2, będącej uprzednio własnością Józefa Cisek, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Józefa Cisek, o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje uprawnienia;Przewodnicząca Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I  Ns 170/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po KatarzynieDrelich, spadkobierców po Walentym Sitarzu o zezwolenie na złożenie do depozytu p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Drelich, spadkobierców Walentego Sitarza, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 103,10 zł (słownie: sto trzy złote) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 147/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w dniu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji Starosty były właścicielami nieruchomości, bądź są następcami prawnymi właścicieli;III. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66,28 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 36/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Walentego Sitarza, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Walentego Sitarza o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;IV. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 270,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 56/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Katarzyny Drelich, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Katarzyny Drelich o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;V. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuPrzewodnicząca Sędzia Monika Zań