„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 347/17 ze skargi Franciszki Szuby o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 125/15 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 158, położonej w Nowosielcu, dla której nie ma założonej księgi wieczystej oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 156, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, w udziale 104/1008 części, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”; SSR Dorota Korman-Włodarska 

sygn. akt I Ns. 440/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Katarzyny Sagan  o ile wykażą swoje uprawnienie;
III. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
IV. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Władysława Drelicha o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 282/18 dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 890 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2810/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Tadeusza Drelicha  o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-      Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 286/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 373,34 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2871/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu osobom, które uregulują prawo własności działki numer 2871 na dzień 14.06.2018 r.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych      Nisko, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DZKW/TB1N/1215/19

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1429 o pow. 0,2383 ha położonej w Wólce, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 293/18 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli- spadkobierców Anieli Spiecznej,  w osobie adwokata Anny Bożek  w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Anieli Spiecznej  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 294/18 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-właścicieli nieruchomości położonej  w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2861/2, w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Jeżowe nieruchomość położoną w Jeżowem, oznaczoną numerem ewidencyjnym 2861/2.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  SSR Dorota - Korman- Włodarska

 

 

 


 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych        

DZKW/TB1N/885/19

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 32 o pow. 0,73 ha położonej w Podolszynce Plebańskiej, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sąd Rejonowy w Nisku            Nisko, dnia 13 marca 2019 r.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

DZKW/TB1N/884/19

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1357 o pow. 0,10 ha położonej w Kamionce, gmina Krzeszów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna. Dla powyższej nieruchomości nie jest prowadzona księga  wieczysta. Prawo własności powyższej nieruchomości wnioskodawca przypisuje Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna na podstawie decyzji o wymianie gruntów. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

 Ref. sąd. Szczepan Wójcik


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I Ns. 275/18  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Anny Ducher w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Jana Sprysaka  z udziałem Janiny Iwaniec, Marii Rapa, Stanisława Ostrowskiego, Konrada Ostrowskiego, Mariusza Blachy, Anny Ducher o dział spadku po Anieli Ostrowskiej, po Janie Ostrowskim . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I Ns. 90 /17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Roberta Panczaka w osobie Zofii Pańczak, w sprawie z wniosku Aleksandra Braka z udziałem Emilii Brak, Marka Pica, Wojciecha Pica, Roberta Panczaka, Piotra Pańczaka, Krystyny Listwan, Ireny Popiel, Zbigniewa Watrasa, Małgorzaty Zawół, Krzysztofa Listwana, Jacka Listwana, Zofii Pańczak, Genowefy Listwan o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 352, w drodze zasiedzenia . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska