Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 365 o pow. 0,2032 ha, 434 o pow. 6,5619 ha, 440 o pow. 0,1649 ha położonych w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 104 o pow. 0,6736 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

sygn. akt I Ns. 131/19   dnia 10.09.2019r Ogłoszenie  I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem z dnia  9.08.2019r zezwolił dłużnikowi Przemysławowi Puzio na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych (sto złotych) z tytułu środka karnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 11.02.2011 r., sygn. akt II K. 809/10; II.    wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą następstwo prawne po Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Nisko”
w Nisku.  Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:        SSR  Dorota Korman-Włodarska     
sygn. akt I Ns.129/19  dnia 18.09. 2019r.   Ogłoszenie   I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 23.08.2019r. zezwolił dłużnikowi Gminie Harasiuki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.429 złotych (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Harasiuki, oznaczony numerem ewidencyjnym 398/1, położony w Hucie Nowej, II.    wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Jana Tryki o ile wykażą swoje uprawnienie.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- SSR Dorota Korman-Włodarska     
Dnia 4.09.2019r  Sygn. akt I Ns. 199/19 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Genowefy Jaskot,  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  w sprawie z wniosku Gminy Nisko  z udziałem spadkobierców Genowefy Jaskot o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45.325 złotych z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 431/3, przejętą na rzecz gminy Nisko. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.        Sędzia :  SSR D. Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 153/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 626, o powierzchni 0,4614 ha, położonej w Kuszach gmina Harasiuki, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 13.800 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR D. Korman- Włodarska

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.119/19 z wniosku Czesławy Kwolek o stwierdzenie nabycia prawa własności części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1267, położonej w Nisku, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 4.500 złotych, w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;  SSR D. Korman- Włodarska


Dnia  26.07.2019r  Sygn. akt I C. 34/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Józefa Szewczyka w osobie adwokata Sławomira Solarza;  w sprawie z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.Stefczyka
w Gdyni  przeciwko Józefowi Szewczykowi, Zenonowi Szewczykowi  o zapłatę kwoty 72.986,43 złotych   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  19.07.2019r  Sygn. akt I Ns. 209/19  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Wiesława Martyny w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;   w sprawie z wniosku Alicji Grzybowskiej  z udziałem Wiesława Martyny, Marzeny Vitek, Marty Tonderys, Stanisławy Grzybowskiej, Janiny Ragan  o stwierdzenie nabycia spadku po Ludowice Martyna, po Janie Martyna. 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia :  Dorota Korman - Włodarska 

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 382/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 160, położonej w Maziarni gmina Bojanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o wartości 15.000 złotych.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. SSR   Dorota Korman- Włodarska

 


Dnia  19.07.2019r  Sygn. akt I Ns. 308/18 O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc   ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Rafała Wyderkiewicza w osobie adwokata Anny Bożek  w sprawie z wniosku Tadeusza Tofilskiego  z udziałem Danuty Wyderkiewicz, Izabelli Włodarczyk, Rafała Wyderkiewicza   o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Tofilskiej, po Józefie Tofilskim   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska