Sygn. akt I Ns. 438/20 dnia 26.11.2020 r. O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 438/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Domostawa, Gmina Jarocin, oznaczonej nr ewid. 101 i 102 w 24/48 części po Józefie Siembida, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1N/00050737/6, na rzecz Iwony Maślach-Frycz w 1/48 części, Magdaleny Maślach-Wołoszyn w 13/48 części, Marzeny Surowaniec w 5/48 części i Zakładu Drzewnego I.M.M. Maślach Sp.j. w 5/48 części- w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.      PSR  Anna LipiarzDnia  5.11.2020r    Sygn. akt I Ns. 377/18 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
I.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Danuty Bensalem w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,
II.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Małgorzaty Wnuk w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,
w sprawie z wniosk uGminy Domaradz z udziałem Gminy Nisko, Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, Jakuba Kusiaka, Joanny Kusiak, Piotra Kusiaka, Danieli Rutkowskiej, Emilii Rutkowskiej, Julii Rutkowskiej, Anny Rutkowskiej-Kusiak, Grzegorza Rutkowskiego, Jana Rutkowskiego, Krzysztofa Rutkowskiego, Marka Rutkowskiego, Piotra Rutkowskiego, Romana Kotziana, Teresy Maślach, Urszuli Gryszczuk, Barbary Sterniczuk, Józefa Wnuka, Stanisława Wnuka, Elżbiety Wnuk, Danuty Bensalem, Małgorzaty Wnuk, Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli  o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Rutkowskim
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.                    
Sygn. akt I Ns. 602/16 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 30 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Krzysztofa Wojtanowskiego z udziałem Barbary Kolano, Katarzyny Wala o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Groblach, gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1673/1 w drodze zasiedzenia p o s t a n a w i a : oddalić wniosek o podjęcie postępowania.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Dnia  19.11.2020r   Sygn. akt I C.492/18 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Stanisława Brzozowy w osobie adwokata Sandry Głuszak; w sprawie z powództwa Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie przeciwko Stanisławowi Brzozowy o zapłatę kwoty 10.819,88 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : D. Korman-WłodarskaSygn. akt I Ns. 382/18  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 16 października  2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:
Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  16 października 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Jana Krawczyka
z udziałem Zofii Dąbal, Teresy Krawczyk, Małgorzaty Kłodzkiej, Renaty Kontek, Jana Bielenia, Władysława Kwaśnika o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 160, położonej w Maziarni mina Bojanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej,  w drodze uwłaszczenia na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 410/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 13 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  13 października 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Inkaso Kredytowe spółka z o.o. w Warszawie przeciwko Katarzynie Dudek o zapłatę kwoty 2.306,56 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :
z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Baranie, synu Stanisława i Stanisławy, urodzonemu dnia 03.05.1964 r., w Jeżowem, zmarłemu 09.06.2020 r., w Nisku.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  Sędzia D. Korman- Włodarska

Sygn. akt I Ns. 78/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 06 października 2020 r. Sad Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  06 października 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty Niżańskiego  z udziałem Sławomira Krawca  o orzeczenie przepadku roweru marki MGI  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.- Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 738/1 o pow. 0,0057 ha, 778/1 o pow. 0,0031 ha położonych w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 484/7 o pow. 0,0024 ha, 485/4 o pow. 0,0031 ha położonych w Hucisku, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa
i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.  Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I Ns 211/20 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 sierpnia 2020 rok Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Nisku sprawy z wniosku Bogdana Surdyki z udziałem Józefa Surdyki, Stanisława Surdyki, Franciszki Surdyki, Wiesławy Surdyki o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Surdyka z a r z ą d z a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Surdyki, w osobie adw. Anny Bożek; Sędzia: