Sygn. akt I Nc. 24/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 30 marca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  30 marca 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu przeciwko Katarzynie Knych  o zapłatę kwoty 4.832,28 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :
z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

sygn. akt I Nc. 478/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 06 kwietnia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  06 kwietnia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu  przeciwko Katarzynie Maziarz o zapłatę kwoty 9.698,81 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z  uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 231/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 23 marca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  23 marca 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku  przeciwko Grzegorzowi Baranowi  o zapłatę kwoty 882,08 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska 

Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe  postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Ns. 468/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 19 marca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  19 marca 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Ewy Samek  z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg, Anny Fronc, Adama Fronca o dział spadku po Józefie Fronc i po Józefie Froncu  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :    z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 25/20 z wniosku Henryki Trawińskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4279, 4388, 4389, 4480, położonej w Stanach gmina Bojanów,  o łącznej powierzchni 0,68 ha i wartości 10.000 złotych, dla której nie ma założonej księgi wieczystej – w drodze zasiedzenia,w miejsce Marii Kozioł c. Jana i Katarzyny.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.  Sędzia  D. Korman-Włodarska

Dnia  16.04.2021r   Sygn. akt Ns. 14/21 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Zofii Blajerskiej,  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy; w sprawie z wniosku Gminy Nisko z udziałem spadkobierców Zofii Blajerskiej o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23.558 złotych z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Nisko Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  Dorota Korman- Włodarskasygn. akt I Ns. 196/20  dnia 14.04.2021r .  Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 8.03.2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego 3.186 złotych (trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 462/2,położona w Jeżowem przejętą na rzecz Gminy Jeżowe; i nakazując  wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Michała Doleckiego po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało ich następstwo prawne (postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia).            
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia     pod rygorem wszczęcia  z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji    niepodjętego depozytu  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska     

Dnia  20.04.2021r   Sygn. akt Ns.  156/20  O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Adama Ptaszka w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Janiny Rogali z udziałem Stanisławy Kłonowskiej, Mirosława Ptaszka, Grażyny Jakóbik, Zbigniewa Ptaszka, Elżbiety Staneckiej, Adama Ptaszka, Piotra Ptaszka, Teresy Ptaszek o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Ptaszek Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : D. Korman-Włodarska.

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 52/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Szpyt z domu Piekut, córce Marii, urodzonej 04.08.1914 r., w Jarocinie, zmarłej 15.11.1981 r., w Borkach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Borki).     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”Sędzia D. Korman- Włodarska

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 452/1 o pow. 0,0829 ha położonej w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I Ns 211/20 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 sierpnia 2020 rok Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Nisku sprawy z wniosku Bogdana Surdyki z udziałem Józefa Surdyki, Stanisława Surdyki, Franciszki Surdyki, Wiesławy Surdyki o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Surdyka z a r z ą d z a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Surdyki, w osobie adw. Anny Bożek; Sędzia: