Dnia  31.05.2019r  Sygn. akt I Ns. 445/17 O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Mirosława Gołąbka w osobie Leokadii Gołąbek; w sprawie z wniosku Franciszka Gołąbka z udziałem Teresy Kołodziej, Krystyny Grzyś, Leokadii Gołąbek,, Mirosława Gołąbka o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Gołąbku, po Marii Gołąbek  . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

sygn. akt I Ns. 294/18    dnia 7.06. 2019r. Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia  20.05.2019r. zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 126,50 złotych (sto dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2861/2, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu na rzecz osób, które uregulują  prawo własności  udziału w 1/4 części.                
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-      Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 293/18 dnia 7.06. 2019r.  Ogłoszenie   I. Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia  20.05.2019r. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 113,24 złotych (sto trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze) i kwoty 165,91 złotych (sto sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt  jeden groszy)
z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2826/2, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu w kwocie 113,24 złotych spadkobiercom Anieli Spiecznej, o ile się zgłoszą i wykażą swoje prawa;
III. wydać przedmiot depozytu w kwocie 165,91 złotych  osobom które uregulują prawo własności do nieuregulowanego udziału w działce numer 2826 (przed podziałem).      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  5.06..2019r  Sygn. akt I Ns. 131/19  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli- następców prawnych Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Nisko” w Nisku, w osobie adwokata Anny Bożek w sprawie z wniosku Przemysława Puzio z udziałem następców prawnych Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Nisko” w Nisku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych z tytułu środka karnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 11.02.2011 r., sygn.. akt II K. 809/10. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 2869 o pow. 9,2887 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 602/16  z wniosku Krzysztofa Wojtanowicza o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Groblach, gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1673/1, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 20.000 złotych, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

sygn. akt I Ns. 303/18 dnia 21.05.2019r. Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem  z dnia 6 maja 2019r.  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 641 złotych (sześćset czterdzieści jeden złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2896/4;II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Genowefy Rychlak, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 301/18 dnia 21.05.2019r.  Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 6 maja 20219r zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2864/2, -kwoty 81,75 złotych (osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) należnego spadkobiercom Anny Piędel;-kwoty 104,23 złotych (sto cztery złote dwadzieścia trzy grosze) należnego spadkobiercom Mieczysława Szewca;-kwoty 267,74 złotych (dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) należnego spadkobiercom Emila Ruraka;  II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 402/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 7775, 8635, 8637, 8638/1, 8886, 8888, położonej w Jeżowem, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 80.000 złotych - w drodze zasiedzenia.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

 


 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 451/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilu Partyka, synu Józefa i Elżbiety, urodzonemu dnia 01.03.1941 r., w Łazowie, zmarłemu 29.01.2015 r., w Łazowie.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy  od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota  Korman- Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 334 o pow. 1.0838, 439 o pow. 6.2262, 1224 o pow. 3.5026 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik