Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 274/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 407/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3949,dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 10.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 


„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 287/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4484, 4485, 922, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 2.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Sygn. akt I Ns. 547/16    O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 547/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 3.000 złotych oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, 756/1, 756/2, 993, 1200, 1202, położonej w Gliniance gmina Ulanów– z dniem 4.11.1971 r., z mocy ustawy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

Nisko, dnia 01.12.2017r. r.


Sygn. akt I Ns 118/17

 

OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIEDZENIE
ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 118/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Barbary Kolano z uczestnictwem Katarzyny Wala – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Groble-Sibigi, powiat niżański, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1695 o powierzchni 0,22 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Lipiarz

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 01.12.2017 roku
Sygn.akt I Ns.118/17

 
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Jeżowe

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 8/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006/72, 1006/98, 1007/7, 1006/134, położonej w Wolnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00000526/9- w drodze uwłaszczenia, w 1 części w miejsce Michała Kulczyka, o łącznej wartości 2.046 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006/72, 1006/98, 1007/7, 1006/134  I Ns. 207/17 , położonej w Wolnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00000526/9- w drodze uwłaszczenia, w 1 części w miejsce Michała Kulczyka, o łącznej wartości 2.046 złotych.
 Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd

Dnia  2.11. 2017r  Sygn. akt I C.204/16 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krystiana Kuli w osobie adwokat Anny Bożek, w sprawie z powództwa Kancelaria Medius SA w Krakowie przeciwko Krystianowi Kula o zapłatę kwoty 1.920 złotych .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

Dnia  2.11. 2017r Sygn. akt I C. 169/17 

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Róży Brzozowy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż  w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 200/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych tytułem odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem.”.  SSR Dorota Korman - Włodarska.
  

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns. 185/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112, 113, położonej w Kopkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00011977/5, oznaczonej numerem ewidencyjnym 232, 233 położonej w Groblach dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 10.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR Dorota Korman- Włodarska.-