Dnia  2.10.2017r
Sygn. akt I Ns. 191/17

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Romana Dubel w osobie jego syna Mateusza Dubel,  (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nisku z udziałem Tadeusza Dubel, Romana Dubel o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 437/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Dubel


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

        

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns. 600/16 
P O S T A N O W I E N I E        Dnia 26 września 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

 Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Stanisława Brzozowy i Róży Brzozowy
w sprawie z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

 


Sygn. akt I C. 86/16

 


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .


Sędzia

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Urząd Gminy Jeżowe


Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1-go miesiąca na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu jako miejscu pobytu Ewy Czapla
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e t o z w r ó c i ć
Sądowi Rejonowemu w Nisku, na adres jak wyżej, po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone .


Sędzia

 

 

Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Dnia
Nr

Do
Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny


Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia
do dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
Nisko, dnia 13 września 2017 r. Sygn. akt I Ns 211/17                                            

O G Ł O S Z E N I E 
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie na skutek zawiadomienia  notariusza Ryszarda Szewczyka  o sporządzenie wykazu  inwentarza  po Eugeniuszu Kruku,

I. ogłasza, że w dniu 15.05.2017 r. został sporządzony wykaz inwentarza po Eugeniuszu Kruku, zmarłym dnia  3 listopada 2016r , nr PESEL 36051903450, ostatnio zamieszkałym w Przyszowie,

II. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
zaś  spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 


Dnia  12.09. 2017r  Sygn. akt  I C. 214/16

O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Marka w osobie adwokat Anny Bożek, 

w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wojciechowi Markowi o zapłatę kwoty 7.206,97 złotych  

 


"Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Trzuskot, córce Jana i Zofii, urodzonej dnia 5.02.1913 r., w Zarzeczu, zmarłej dnia 7.12.2001 r., w Nisku, sygn. akt I Ns.  305/17. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

Dnia  4.08. 2017r  Sygn. akt I Co. 60/17

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
I. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 129/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina

Sygn. akt I N. 44/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Bartłomieja Nowaka, Kancelaria Notarialna
w Chorzowie o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara  s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1642/2017)

Sygn. akt I N. 20/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Katarzyny Strażeckiej, Kancelaria Notarialna
w Tychach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1561/2017)

Sygn. akt I Ns. 617/16   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r.,na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna
w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki  (rep. A 5956/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 28.12.2016 r., iż Katarzyna Butryn, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

Sygn. akt I C 79/17

 

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                     

Dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 roku w Nisku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko pozwanemu Sławomirowi Gąsiorowi

o zapłatę

- w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. ustanowić dla pozwanego Sławomira Gąsiora, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku;

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący: