I C 64/22

Sygn. akt I C. 64/22 P O S T A N O W I E N I E
Dnia 05 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2023 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nisku
przeciwko Małgorzacie Osemlak o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego numer 17, położonego w Nisku przy ul. Rzeszowskiej na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć postępowanie.
Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-04-12 10:47
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-04-12 10:47
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 46