I Ns 64/22

Sygn. akt. I Ns 64/22
P O S T A N O W I E N I E Dnia 6 września 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz
Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2022 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
sprawy z wniosku Gminy Nisko o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.320,00 zł
na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :
I. ustanowić kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli –w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Nisko; III. zezwolić Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.320,00 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 3916/1 i 3916/2 o pow. 0,0292 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko – miasto, ustalonego prawomocną decyzją Starosty Niżańskiego Nr G.683.131.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.; IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu
V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III osobom, które wykażą, że były właścicielami nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3916/1 i 3916/2 położone na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko – miasto, o ile się zgłoszą i przedłożą stosowne dokumenty, z których będzie wynikało, komu powyższe świadczenie przysługuje. Przewodnicząca: PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-09-14 11:59
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-09-14 11:59
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 37