Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I C. 211/17 O G Ł O S Z E N I E na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Doroty Bojko-Dymowskiej w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w z powództwa Andrzeja Skiby przeciwko Dorocie Bojka-Dymowskiej o zapłatę kwoty 19.000 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia : SSR D. Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 377/18  o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Antonim Rutkowskim, synu Szczepana i Marii, urodzonym dnia 17.05.1947 r., w Nisku, zmarłym 11.03.2015 r., w Racławicach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Racławice).  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia Sędzia:  Dorota Korman-Włodarska


 


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  440/18  O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Katarzyny Sagan, Władysławy Drelich o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Katarzyny Sagan, Władysławy Drelich, w osobie adwokata Sławomira Solarza; Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  Dorota Korman-Włodarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  23.01.  2019r Sygn. akt I Ns.  301/18 O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka, w osobie adwokata Sławomira Solarza; Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns,286/18 O G Ł O S Z E N I E  w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia  kuratora dla nieznanych wierzycieli-właścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2871 położonej w Jeżowem, w osobie adwokata Anny Bożek;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  282/18  O G Ł O S Z E N I E  w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Tadeusza Drelicha o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Tadeusza Drelicha, w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns.28/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00001488/7, w 5/20 częściach, w miejsce Karola Trybowskiego i w miejsce Jana Trybowskiego- w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 30.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.; Sędzia: Dorota Korman-

Sygn. akt I N. 4/19   Z A R Z Ą D Z E N I E  Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny  Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r.,  na posiedzeniu niejawnym    sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna    w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Władysławie Czerepaku s. Karola   i Agnieszki  (rep. A 185/2019)  na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego   zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 9.01.2019 r., iż Urszula Ożóg, Marek Czerepak, Bernadetta Fila, przed notariuszem Ryszardem


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  303/18  O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Genowefy Rychlak  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Genowefy Rychlak, w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych          Nisko, dnia 7 lutego 2019 r.

DZKW/TB1N/416/19

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1356 o pow. 0,30 ha, 1358 o pow. 0,09 ha, położonych w Kamionce, gmina Krzeszów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna. Dla powyższej nieruchomości jest prowadzona księga  wieczysta TB1N/00039337/9. Prawo własności powyższej nieruchomości wnioskodawca przypisuje Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna na podstawie decyzji o wymianie gruntów. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik


Dnia  11.01.2019 r.  Sygn. akt I C.282/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Jackowicza w osobie adwokat Anny Bożek, w sprawie  z powództwa Multimedia Polska SA w Gdyni  przeciwko Jarosławowi Jackowiczowi  o zapłatę kwoty 2.494,61 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska